Algemene Voorwaarden van Attached™

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het Vertaalbureau”, “wij” of “ons” verstaan: a) indien de Opdrachtgever een ingezetene is van Noord-Amerika, Attached – Language Intelligence and Transcreation Inc. (een vennootschap naar het recht van de Canadese provincie British Columbia); en b) indien de Opdrachtgever een ingezetene is van een ander rechtsgebied, Attached B.V., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM te Den Haag, Nederland.

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen het Vertaalbureau en de Opdrachtgever en komen in de plaats van (en zijn van toepassing in geval van een conflict ten aanzien van) eventuele (niet specifieke) algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij het Vertaalbureau schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden instemt.

Artikel 2 – Offertes, het sluiten van overeenkomsten

2.1    Algemene offertes en prijsopgaven van het Vertaalbureau houden geen enkele verplichting in.

2.2    Het Vertaalbureau kan te allen tijde de geoffreerde prijzen en leveringstermijnen herroepen of wijzigen indien hij niet in de gelegenheid is gesteld – voorafgaand aan de prijsopgave – de volledige te vertalen, bewerken of vervaardigen tekst te bekijken. De mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de door het Vertaalbureau ingediende offerte door de Opdrachtgever of, indien er geen offerte is ingediend, de schriftelijke bevestiging van het Vertaalbureau dat een opdracht door de Opdrachtgever is verleend, vormt een bindende overeenkomst.

2.3    Het Vertaalbureau mag elke persoon of entiteit die een opdracht aan het Vertaalbureau heeft verleend, als Opdrachtgever aanmerken, tenzij deze persoon of entiteit uitdrukkelijk verklaart dat hij of zij in opdracht, namens en ten laste van een derde handelt, wiens naam en adres op hetzelfde moment aan het Vertaalbureau worden bekendgemaakt.

2.4    Overeenkomsten en toezeggingen van vertegenwoordigers of personeel van het Vertaalbureau zijn niet bindend voor het Vertaalbureau, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door het Vertaalbureau zijn bevestigd.

2.5    Elke redelijke twijfel bij het Vertaalbureau over het vermogen van de Opdrachtgever om te betalen, geeft het Vertaalbureau het recht om van de Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voordat het Vertaalbureau met de uitvoering van een opdracht begint of de uitvoering daarvan voortzet.

Artikel 3 – Wijziging of intrekking van opdrachten

3.1    Belangrijke wijzigingen in een opdracht die na het sluiten van een overeenkomst door de Opdrachtgever worden voorgesteld, geven het Vertaalbureau het recht om hetzij de overeengekomen prijs en/of leveringsdatum aan te passen hetzij de uitvoering van de opdracht te weigeren (voor zover de Opdrachtgever niet bereid is in te stemmen met de aangepaste prijs of leveringstijd en het Vertaalbureau te goeder trouw heeft gehandeld bij het voorstellen van de aangepaste prijs of leveringstijd). In dat laatste geval is de Opdrachtgever verplicht voor het reeds uitgevoerde werk te betalen en zijn de bepalingen van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing.

3.2    Wanneer een opdracht door de Opdrachtgever wordt ingetrokken, is de Opdrachtgever verplicht het reeds met betrekking tot die opdracht uitgevoerde werk volledig te betalen, en in voorkomend geval een vergoeding te betalen op basis van een uurloon voor de tijd die aan onderzoek is besteed voor dat deel van het werk dat nog niet is uitgevoerd. Op verzoek van de Opdrachtgever wordt het uitgevoerde werk door het Vertaalbureau aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het Vertaalbureau aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit daarvan.

3.3    Indien het Vertaalbureau tijd heeft gereserveerd voor het uitvoeren van een opdracht die vervolgens in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden is ingetrokken (hetzij door het Vertaalbureau hetzij door de Opdrachtgever), kan het Vertaalbureau voor dat gedeelte van het werk dat nog niet was uitgevoerd 50% van de overeengekomen prijs bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhoudingsclausule

4.1    Het Vertaalbureau verbindt zich ertoe om op professionele en vakbekwame wijze opdrachten uit te voeren onder gebruikmaking van voldoende professionele knowhow om het schriftelijk door de Opdrachtgever aangegeven doel voor de door het Vertaalbureau te vertalen, bewerken of vervaardigen tekst(en), te bereiken.

4.2    Het Vertaalbureau behandelt alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie als vertrouwelijke informatie (behoudens de toegestane vormen van gebruik en openbaarmakingen die in de Privacyverklaring van het Vertaalbureau staan vermeld, zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd). Het Vertaalbureau verlangt van zijn werknemers dat zij dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Het Vertaalbureau is echter niet aansprakelijk voor schending van de vertrouwelijkheid door zijn werknemers indien het Vertaalbureau voldoende kan aantonen dat hij deze schending niet op een in zakelijk opzicht redelijke wijze had kunnen voorkomen.

4.3    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan het Vertaalbureau derden inhuren om de opdracht (geheel of gedeeltelijk) uit te voeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het Vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de correcte uitvoering van de opdracht. Het Vertaalbureau verlangt van deze derden dat zij dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Het Vertaalbureau is echter niet aansprakelijk voor schending van de vertrouwelijkheid door deze derden indien het Vertaalbureau voldoende kan aantonen dat hij deze schending niet op een in zakelijk opzicht redelijke wijze had kunnen voorkomen.

4.4    De Opdrachtgever spant zich naar beste kunnen in om ieder verzoek van het Vertaalbureau om informatie over de inhoud van de te vertalen tekst, alsmede verzoeken om relevante documentatie en woordenlijsten indien deze beschikbaar zijn, te honoreren. Verzending van dergelijke informatie en documentatie vindt plaats voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Overeengekomen datum en tijdstip van levering

5.1    Tenzij in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst anders is bepaald, betreft de afgesproken leveringsdatum niet meer dan een indicatie. Het Vertaalbureau levert redelijke inspanningen om aan deze verwachte data te voldoen. Het Vertaalbureau informeert de Opdrachtgever onmiddellijk indien blijkt dat een overeengekomen deadline niet haalbaar is.

5.2    Indien een vaste leveringsdatum uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en indien het Vertaalbureau deze niet haalt vanwege andere redenen dan omstandigheden waarop hij geen invloed heeft (zoals de in artikel 9.2 beschreven omstandigheden), en indien redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de Opdrachtgever verdere vertraging accepteert, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. In dergelijke gevallen is het Vertaalbureau echter niet verplicht tot betaling van enige vergoeding. Een dergelijke opzegging doet geen afbreuk aan de verplichting van de Opdrachtgever om te betalen voor het reeds uitgevoerde werk.

5.3    De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de tekst wordt verzonden. Het moment waarop de tekst op de post wordt gedaan, aan een koerier wordt overhandigd of – als de tekst elektronisch wordt verzonden (per fax, e-mail, modem, FTP-portaal, Client portal, enz.) – het tijdstip waarop het medium de verzending heeft voltooid, zal worden aangemerkt als tijdstip van verzending.

5.4    De Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs noodzakelijk of bevorderlijk kan zijn voor een snelle levering door het Vertaalbureau van het werk dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) het onmiddellijk reageren op elk verzoek dat het Vertaalbureau aan de Opdrachtgever richt voor aanwijzingen, informatie, goedkeuringen, autorisaties of beslissingen die het Vertaalbureau redelijkerwijs nodig heeft om de diensten overeenkomstig de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden te kunnen verrichten; en (ii) het op tijd verstrekken van het klantenmateriaal of -informatie waar het Vertaalbureau in alle redelijkheid om kan verzoeken om de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten uit te voeren en ervoor te zorgen dat dergelijk materiaal of informatie in alle wezenlijke opzichten volledig en nauwkeurig is.

5.5    Mits het Vertaalbureau ten aanzien van de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten in alle wezenlijke opzichten voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde daarvan, wordt een weigering om het product van het Vertaalbureau te aanvaarden als een verzuim van de Opdrachtgever aangemerkt en zijn de bepalingen van artikel 6.5 van overeenkomstige toepassing, zelfs indien geen uitdrukkelijk verzoek tot aanvaarding is gedaan.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

6.1    Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn de prijzen over het algemeen gebaseerd op het op dat moment geldende tarief (uur- of woordtarief) van het Vertaalbureau. Het Vertaalbureau mag bovendien de voor de uitvoering van de opdracht betaalde verschotten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Het staat het Vertaalbureau vrij om voor iedere talencombinatie een minimumtarief in rekening te brengen.

6.2    De prijsopgave is gebaseerd op de omvang van het door de Opdrachtgever opgegeven werk en de aard van de door het Vertaalbureau te verrichten diensten. Indien er zich veranderingen voordoen in de omvang van het werk of de uit te voeren diensten, begrijpt de Opdrachtgever dat de kosten van eventuele wijzigingen niet in de prijsopgave zijn inbegrepen.

6.3    Het Vertaalbureau heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen indien extra werk moet worden verricht dat het Vertaalbureau (op het moment dat de oorspronkelijke prijsstelling werd overeengekomen) redelijkerwijs niet hoefde te verwachten, of indien het Vertaalbureau extra kosten moet maken, in elk geval voor zover deze het gevolg zijn van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever. Dergelijke situaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen wanneer het Vertaalbureau bewerkelijke, tijdrovende of onduidelijke teksten ter beschikking worden gesteld, of omdat de Opdrachtgever ondeugdelijke bestanden of software heeft aangeleverd. Bovenstaande is geen uitputtende opsomming van voorbeelden.

6.4    Alle prijzen worden geoffreerd exclusief de van toepassing zijnde belastingen (bijvoorbeeld BTW of andere belastingheffingen op de levering van goederen en diensten, en omzetbelasting op provinciaal, rijks- of federaal niveau).

6.5    De betaling voor de in het kader van de overeenkomst geleverde producten of verleende diensten dient binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum plaats te vinden (of binnen een andere schriftelijk door het Vertaalbureau vast te stellen termijn). De betaling geschiedt op nettobasis en volledig – zonder enige korting, verrekening of uitstel – in de valuta waarin is gefactureerd. Indien op de vervaldag nog geen betaling is verricht, is de Opdrachtgever – onmiddellijk en zonder dat ingebrekestelling vereist is – in gebreke en is hij, vanaf de vervaldatum tot algehele voldoening, de wettelijke rente over het factuurbedrag, vermeerderd met twee procentpunten, verschuldigd. Voor cliënten die ingezetenen van Noord-Amerika zijn, wordt de rentevoet (niettegenstaande het voorgaande) geacht de laagste te zijn van i) 18% rente per jaar en ii) de wettelijk toegestane maximale rentevoet.

6.6    In geval van niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever heeft het Vertaalbureau het recht om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen (met inbegrip van redelijke juridische kosten en incassokosten die het Vertaalbureau heeft gemaakt in verband met de inning van de niet-tijdige betaling), overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Artikel 7 – Klachten en geschillen

7.1    De Opdrachtgever dient eventuele klachten over de door het Vertaalbureau geleverde producten of verleende diensten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na de levering van dat product of verlening van die dienst, schriftelijk aan het Vertaalbureau kenbaar te maken. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

7.2    Mocht de Opdrachtgever de juistheid van bepaalde passages van de door het Vertaalbureau aangeleverde vertaling in twijfel trekken en het Vertaalbureau om commentaar vragen, en mocht het Vertaalbureau vervolgens kunnen aantonen dat de desbetreffende passages niet wezenlijk onjuist zijn, dan heeft het Vertaalbureau het recht om de extra tijd die aan de behandeling van de vraag is besteed en alle andere in verband daarmee gemaakte kosten, volledig bij de Opdrachtgever in te rekening brengen.

7.3    Indien de Opdrachtgever geen klacht binnen de hierboven in artikel 7.1 genoemde termijn indient, wordt de Opdrachtgever geacht het door het Vertaalbureau geleverde product of de verleende dienst volledig te hebben aanvaard, en worden klachten alleen in behandeling genomen indien het Vertaalbureau dit naar eigen goeddunken raadzaam acht. Wijzigingen die het Vertaalbureau op verzoek van de Opdrachtgever in een deel van de vertaalde, bewerkte of vervaardigde tekst aanbrengt, houden op geen enkele wijze in dat het Vertaalbureau erkent dat het geleverde product of de verleende dienst van slechte kwaliteit zou zijn.

7.4    In geval van een terechte klacht wordt het Vertaalbureau een redelijke termijn gegund om het product of de dienst te verbeteren of vervangen. Indien het Vertaalbureau in alle redelijkheid niet in staat is om de vereiste verbeteringen aan te brengen of het product of de dienst te vervangen, kan het Vertaalbureau de Opdrachtgever een korting verlenen.

7.5    Indien de Opdrachtgever en het Vertaalbureau niet in staat blijken hun geschil binnen een redelijke termijn in der minne te schikken, kunnen zij, binnen twee maanden nadat is gebleken dat er geen schikking kan worden getroffen, het geschil aan de Geschillencommissie van de VViN voorleggen. Het geschil wordt vervolgens, overeenkomstig het Geschillenreglement van de VViN, door een scheidsgerecht beslecht. Indien de Opdrachtgever een geschil op basis van dit Geschillenreglement wenst te laten beslechten, is het Vertaalbureau verplicht medewerking aan deze procedure te verlenen. De beslissing van de Geschillencommissie is voor beide partijen definitief en bindend. De arbitrageprocedure en iedere beslissing van de Geschillencommissie is vertrouwelijk, tenzij openbaarmaking vereist wordt door de van toepassing zijnde wetgeving. Voor zover het van toepassing zijnde Geschillenreglement dat toelaat, kan de arbitrage telefonisch of langs elektronische weg (bijv. videoconferentie) plaatsvinden. In alle gevallen wordt Nederland geacht de plaats van arbitrage te zijn. De taal waarin de arbitrageprocedure wordt gevoerd is Nederlands of Engels (de Opdrachtgever mag een van beide kiezen).

7.6    Het recht van de Opdrachtgever om een klacht in te dienen vervalt indien de Opdrachtgever het deel of de delen van het product waarop de klacht betrekking heeft, zelf heeft bewerkt of anderen opdracht heeft gegeven deze te bewerken, ongeacht of de Opdrachtgever het product vervolgens wel of niet aan een derde heeft geleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1    Het Vertaalbureau is alleen aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die rechtstreeks en aantoonbaar voortvloeit uit aan het Vertaalbureau toerekenbare tekortkomingen. Het Vertaalbureau is in geen geval aansprakelijk voor enige andere vorm van verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, handelsverliezen of bedrijfsschade, verlies of schade veroorzaakt door vertraging in de uitvoering, winstderving of schadevergoeding als straf, materiële schadevergoeding, geaggregeerde of punitieve schadevergoeding, in alle gevallen ongeacht of dit het gevolg is van contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins, en ongeacht of dergelijke schade te voorzien was.

8.2    De aansprakelijkheid van het Vertaalbureau zal nooit meer bedragen dan de factuurwaarde, exclusief toepasselijke belastingen, van het deel van het desbetreffende product of dienst dat reeds in rekening is gebracht en/of geleverd of verleend. Niettegenstaande het voorgaande zal de aansprakelijkheid van het Vertaalbureau in geen geval meer bedragen dan € 45.000,- (of het equivalent daarvan in de plaatselijk valuta van de Opdrachtgever) per gebeurtenis of per reeks samenhangende gebeurtenissen.

8.3    Het Vertaalbureau is niet verantwoordelijk voor fouten of vergissingen die te wijten zijn aan dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden in de te vertalen tekst.

8.4    Het Vertaalbureau is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van documenten, gegevens of gegevensdragers die ter beschikking zijn gesteld om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Het Vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor de eventueel gemaakte kosten en/of eventueel opgelopen verliezen of schade als gevolg van (i) het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen, (ii) het vervoer of de verzending van gegevens of gegevensdragers, of (iii) de aanwezigheid van computervirussen in door het Vertaalbureau aangeleverde bestanden of gegevensdragers.

8.5    De Opdrachtgever verbindt zich ertoe het Vertaalbureau te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of verband houden of samenhangen met het gebruik van het geleverde product of de verleende diensten, waaronder vertaalde teksten.

8.6    De Opdrachtgever verbindt zich er eveneens toe het Vertaalbureau te vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens vermeende schending van of inbreuk op eigendomsrechten, octrooirechten, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1    Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien de onderneming of het bedrijf van de Opdrachtgever in liquidatie gaat, heeft het Vertaalbureau, zonder tot vergoeding gehouden te zijn, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het Vertaalbureau heeft in dat geval het recht om onmiddellijke betaling van uitstaande bedragen te eisen.

9.2    Mocht het Vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen, niet in staat blijken te zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, heeft het Vertaalbureau het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Deze omstandigheden (overmacht) omvatten, maar zijn niet beperkt tot: brand, ongevallen, ziekte, stakingen, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, vervoersbeperkingen en vertragingen, overheidsmaatregelen, onderbreking van de diensten van internetproviders, nalatigheid van de leveranciers of andere omstandigheden waar het Vertaalbureau geen invloed op kan uitoefenen.

9.3    Indien het Vertaalbureau door overmacht gedwongen is de verdere uitvoering van de overeenkomst stop te zetten, behoudt het Vertaalbureau het recht op betaling voor al het tot op dat moment uitgevoerde werk, alsmede op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht

10.1    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op de door het Vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de Opdrachtgever op een moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het Vertaalbureau met betrekking tot het desbetreffende werk volledig is nagekomen.

10.2    Bij het vertalen van documenten kan het Vertaalbureau gebruikmaken van tools en hulpmiddelen, waaronder bijvoorbeeld een zogeheten “vertaalgeheugen”. Voor zover rechten voortvloeien uit het gebruik van deze hulpmiddelen, zoals auteursrechten en/of databaserechten, zullen niettegenstaande artikel 10.1 deze rechten bij het Vertaalbureau berusten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1    De rechtsbetrekking tussen de Opdrachtgever en het Vertaalbureau wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11.2    Geschillen ten aanzien waarvan door de Geschillencommissie van de VViN geen bindende beslissing is genomen overeenkomstig bovenstaand artikel 7.5, worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1    Algemeen

a. Het Vertaalbureau verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden van zijn Privacyverklaring, welke te vinden is op https://attachedglobal.com. De Opdrachtgever bevestigt dat hij van de Privacyverklaring heeft kennis genomen.

b. Voordat de Opdrachtgever een vertaalopdracht verleent, verwerkt het Vertaalbureau alleen die persoonsgegevens welke nodig zijn voor het uitbrengen van een offerte.

c. Bij het verlenen van de opdracht anonimiseert of pseudonimiseert de Opdrachtgever de persoonsgegevens van derden die onderdeel uitmaken van de vertaalopdracht, of draagt hij het Vertaalbureau op deze gegevens te anonimiseren of pseudonimiseren. Als alternatief, kan het Vertaalbureau zelf, op kosten van de Opdrachtgever, de gegevens anonimiseren of pseudonimiseren.

d. Als het Vertaalbureau persoonsgegevens anonimiseert of pseudonimiseert, zal het Vertaalbureau de persoonsgegevens niet bewaren.

e. Als de Opdrachtgever het Vertaalbureau persoonsgegevens verstrekt, waaronder persoonsgegevens die betrekking hebben op derden, verklaart de Opdrachtgever aan het Vertaalbureau dat hij daartoe het recht heeft. Het Vertaalbureau is niet aansprakelijk voor eventueel uit deze bepaling voortvloeiende verliezen. In geval van aansprakelijkheid jegens betrokkenen zal de Opdrachtgever het Vertaalbureau vrijwaren voor het volledige verlies, te verhogen met rente en kosten.

f. De Opdrachtgever kan zijn rechten uit hoofde van de van kracht zijnde privacywetgeving uitoefenen via een bericht aan het Vertaalbureau. Verwezen wordt naar de toepasselijke Privacyverklaring.

12.2    Datalek

a. In geval van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (datalek) zal het Vertaalbureau de vereiste stappen ondernemen. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, kan een van deze stappen het in kennis stellen van de Opdrachtgever zijn.

b. Het Vertaalbureau zal zich inspannen om in zakelijk opzicht redelijke inspanningen te leveren om de verliezen als gevolg van datalekken tot een minimum te beperken en ongedaan te maken.

c. Een datalek ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met het Vertaalbureau, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen of aannemelijk kan maken dat het datalek te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van het Vertaalbureau.

12.3    Bewaartermijnen

Het Vertaalbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de partijen overeengekomen vertaalopdracht, tenzij

a. de Opdrachtgever instemt met een langere bewaartermijn, of

b. het Vertaalbureau uit hoofde van de wet- en regelgeving een langere bewaartermijn moet aanhouden.

De Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft voorrang op de anderstalige versies. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.

Laatst gewijzigd: maart 2023