Privacyverklaring van Attached™

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens door Attached B.V. en haar dochterondernemingen (waaronder Attached – Language Intelligence and Transcreation Inc.) (gezamenlijk “Attached”, “wij” of “ons”).

Attached respecteert de privacy van onze zakelijke relaties en die van de gebruikers van onze website (https://attachedglobal.com/). Wij zorgen ervoor dat de door jou aan ons verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld in een beveiligde omgeving.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de door Attached verleende diensten, bestaande uit het leveren van taaldiensten in de breedste zin van het woord.

Het verstrekken van persoonsinformatie of een derde toestemming geven om persoonsinformatie aan ons door te geven houdt in dat je ermee instemt dat Attached persoonsinformatie overeenkomstig deze Privacyverklaring verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. Als je ons persoonsinformatie over een derde verstrekt of een derde toestemming geeft om persoonsinformatie aan ons door te geven, verklaar je daarmee dat je daartoe bevoegd was.

In deze Privacyverklaring wordt onder “persoonsinformatie” of “persoonsgegevens” informatie verstaan waarmee een persoon rechtstreeks of via andere redelijkerwijs beschikbare middelen kan worden geïdentificeerd. “Persoonsinformatie” of “persoonsgegevens” omvatten geen informatie die wordt gebruikt met het oog op communicatie of het mogelijk maken van communicatie met een persoon in verband met diens werk, bedrijf of beroep. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze Privacyverklaring worden de begrippen “persoonsinformatie” en “persoonsgegevens” uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de minimumvereisten van de toepasselijke privacywetgeving.

Over welke gegevens beschikken wij?

Persoonsinformatie kan op een aantal manieren worden verzameld, zoals: persoonlijk, via de telefoon, per post, bij het maken van een account op onze Client portal, per fax, via internet (waaronder via de website, per e-mail, of via een van onze applicaties of andere door ons verschafte software), en van derden die je toestemming hebt gegeven om persoonsinformatie aan ons door te geven.

Dit betreft gegevens zoals:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • werkgever / bedrijf waar je werkt

Het is ook mogelijk dat de documenten die je ons ter verwerking aanbiedt persoonsgegevens van jouzelf of derden bevatten. Deze gegevens kunnen meer omvatten dan hetgeen hierboven is opgesomd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij je gegevens?

Onze bedrijfsactiviteiten bestaan uit het aanbieden van taaldiensten. Wij gebruiken je persoonsgegevens om deze diensten op een passende manier te verlenen. Als onderdeel van de uitvoering van een opdracht, of tijdens het daaraan voorafgaande offertestadium hebben wij de persoonsgegevens van een contactpersoon nodig. Daarnaast hebben wij een legitiem belang bij de verwerking van je persoonsgegevens tijdens de uitvoering van onze diensten, omdat wij mogelijk contact met je moeten opnemen over de inhoud van de documenten.

Attached verwerkt je persoonsgegevens ook om je te informeren over onze (nieuwe) diensten, om je uit te nodigen voor bijeenkomsten of om je mailingen toe te sturen. Voor dergelijke berichtgeving is je toestemming vereist.

Wij verzamelen en gebruiken ook persoonsinformatie zodat: (i) wij onze producten en diensten kunnen aanbieden, onderhouden en verbeteren, wat onder meer het gebruik van de informatie betreft om opdrachten uit te voeren, je identiteit te verifiëren, betalingen te verwerken, middelen toe te wijzen en anderszins het in normale banen leiden van ons bedrijf; (ii) wij onze werknemers, opdrachtnemers en gelieerde ondernemingen informatie kunnen verstrekken om hen in staat te stellen namens ons diensten te verrichten, met inbegrip van het verstrekken van persoonsinformatie aan door Attached ingeschakelde serviceproviders;(iii) wij nieuwsbrieven of andere berichten waarop je je hebt geabonneerd of waarin je interesse zou kunnen hebben aan je kunnen sturen; (iv) wij in het algemeen in staat worden gesteld de privacywetgeving en alle andere toepasselijke regelgevende vereisten na te leven;(v) wij inzicht kunnen verwerven in de demografische eigenschappen, interesses, gebruikspatronen en andere kenmerken van klanten en trends en patronen kunnen volgen en analyseren, onder meer door het bijeenvoegen van persoonsinformatie; (vi) wij enquêtes, prijsvragen, trekkingen en loterijen kunnen houden;(vii) wij je op jou toegesneden content kunnen aanbieden, waaronder advertenties en promoties; en (viii) wij je kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, waaronder het naar de juiste persoon kunnen sturen van je vragen, het kunnen onderzoeken en aanpakken van hetgeen waar je zorgen over hebt en het kunnen verbeteren en zicht houden op de reacties van onze klantenondersteuning. Wij kunnen je persoonsinformatie ook gebruiken voor doeleinden die anderszins in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Privacyverklaring of die bij wet zijn toegestaan of worden verlangd, alsmede voor doeleinden waarvoor je anderszins toestemming hebt verleend.

Als je ons de persoonsgegevens van een derde verstrekt, is het aan jou om ons hierover te informeren. In dat geval zullen wij je vragen deze gegevens te anonimiseren of pseudonimiseren, of om aan te geven waarom je dit niet kunt doen. Als alternatief kunnen wij deze gegevens op jouw kosten anonimiseren of pseudonimiseren. Wij zullen dit dan documenteren.

Als anonimiseren of pseudonimiseren niet mogelijk is, beschouwen wij de persoonsgegevens als een onderdeel van de opdracht die je ons hebt verleend en verwerken wij de gegevens voor dat doel, zelfs als het gaat om speciale persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat je het recht hebt om ons die persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken geen strafrechtelijke gegevens, tenzij je kunt aantonen dat je het recht hebt dergelijke gegevens te verstrekken.

Attached maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Attached zal je persoonsinformatie niet langer bewaren dan de duur van de wettelijke bewaartermijn. Je kunt te allen tijde verzoeken om je documenten niet (langer) in ons vertaalsysteem opgeslagen te houden. Na een dergelijk verzoek worden de gegevens nog hooguit zes maanden bewaard. Indien er andere bewaartermijnen gelden, worden je deze schriftelijk meegedeeld.

Na afloop van de bewaartermijnen worden de persoonsgegevens vernietigd of gearchiveerd.

Delen met anderen

Attached verkoopt je gegevens niet aan derden.

De medewerkers in onze dienst hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij kunnen je persoonsinformatie met onze serviceproviders delen zodat zij diensten aan of namens Attached kunnen leveren, waaronder verwerking en opslag. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om aanbieders van cloudopslag en aanbieders van gegevensanalyse. Met het oog daarop kan het zijn dat wanneer je persoonsinformatie aan Attached verstrekt, de informatie op servers wordt opgeslagen die worden gehost door of eigendom zijn van een derde. Als je voor je aankoop een creditcard of bankpas of een andere betalingsmethode gebruikt, is informatie over je betalingsmethode vereist om je betaling te verwerken. Je betaalgegevens worden niet door ons opgeslagen. Je betaalgegevens worden rechtstreeks aan onze externe betalingsdienstaanbieder verstrekt.

Wij kunnen (i) je persoonsinformatie met aan ons gelieerde ondernemingen delen; (ii) gegevens binnen alle aan ons gelieerde ondernemingen of onze verschillende producten en diensten intern combineren; en (iii) persoonsinformatie met demografische informatie, openbaar beschikbare gegevens en andere informatiebronnen van derden combineren. Wij kunnen deze informatie gebruiken om je een gepersonaliseerde ervaring te geven, om producten en diensten die via Attached of de aan haar gelieerde ondernemingen beschikbaar zijn te promoten en ontwikkelen, of zoals anderszins is toegestaan door deze Privacyverklaring.

Indien je op een openbaar forum, zoals een social media account of een openbaar forum op de website of andere applicaties, een beoordeling plaatst, commentaar geeft of anderszins persoonsinformatie verstrekt, kan je bericht voor het publiek zichtbaar zijn.

Wij kunnen ook persoonsinformatie openbaar maken in situaties waarin wij dit volgens de wet verplicht zijn of mogen doen. Het soort informatie dat wij wettelijk verplicht zijn openbaar te maken, kan verband houden met strafrechtelijke onderzoeken of van overheidswege fiscale rapportageverplichtingen, of met het afdwingen van je rechten of met het onderzoeken van vermoedens van onwettige/onrechtmatige activiteiten. In sommige gevallen, zoals bij een gerechtelijke procedure of een gerechtelijk bevel, kunnen wij ook worden verplicht om je persoonsinformatie aan autoriteiten openbaar te maken. Alleen de specifiek opgevraagde informatie wordt openbaar gemaakt en wij nemen voorzorgsmaatregelen om ons ervan te vergewissen dat de autoriteiten die het verzoek tot openbaarmaking indienen, daar gegronde redenen voor hebben. Wij kunnen bepaalde persoonsinformatie vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf en anderen te beschermen.

Wij kunnen je persoonsinformatie gebruiken en aan derden openbaar maken in verband met de algehele of gedeeltelijke voorgenomen of feitelijke financiering, verzekering, verkoop, securitisatie, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf of onze activa (waaronder rekeningen), met het oog op de beoordeling en/of uitvoering van de voorgenomen transactie. Deze doeleinden kunnen bijvoorbeeld inhouden dat dergelijke partijen in staat worden gesteld te bepalen of de transactie wel of niet wordt door- of voortgezet, dat aan de rapportage- of auditverplichtingen ten aanzien van dergelijke partijen wordt voldaan, en/of dat persoonsinformatie openbaar wordt gemaakt in het kader van het afronden van een verkoop of overdracht van activa. Onze opvolgers en rechtverkrijgenden kunnen je persoonsinformatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor in wezen dezelfde doeleinden als die welke in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Wij kunnen persoonsgegevens in geaggregeerde vorm met derden delen. Wij kunnen bijvoorbeeld het aantal gebruikers openbaar maken dat is blootgesteld aan of dat geklikt heeft op advertenties. We kunnen ook geanonimiseerde informatie over je gebruik van Attached openbaar maken. Als je bijvoorbeeld een met Attached verband houdende transactie aangaat, kunnen wij informatie over de transactie openbaar maken op een wijze die geen persoonsinformatie vrijgeeft.

Om dezelfde mate van bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, sluiten wij met bedrijven en andere derden die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken gegevensverwerkingsovereenkomsten af.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de browser van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer je een website voor het eerst bezoekt. De wet bepaalt dat wij cookies op je apparaat mogen opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij je toestemming nodig. Via de Privacyverklaring-pagina op onze website kun je je toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken.

Sociale media

Op onze website staan knoppen van verschillende social media organisaties, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van codes die afkomstig zijn van deze social media organisaties zelf. Als je de knoppen op onze website gebruikt, kunnen deze codes de plaatsing van cookies in gang zetten en deze cookies kunnen vervolgens uitgelezen worden door de betreffende social media organisatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze cookies en de mogelijke gegevens die de social media organisaties op deze manier verzamelen. In dat kader verwijzen wij je door naar de verklaringen die deze social media organisaties ten aanzien daarvan via hun eigen website verstrekken. In dergelijke verklaringen kunnen met regelmaat veranderingen worden aangebracht.

Google Analytics

Attached gebruikt Google Analytics om zicht te houden op hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. Dergelijke informatie bevat geen persoonsgegevens.

Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens

Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij over jou hebben, in te zien, te wijzigen of te beperken. Bovendien kun je verzoeken dat je gegevens volledig worden overgedragen of verwijderd. Je ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking of een klacht bij ons indienen. Je kunt deze verzoeken indienen via . Attached zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op je verzoek reageren. Daarnaast kun je ook klachten indienen bij de desbetreffende beschermingsinstantie, waaronder voor inwoners van de Europese Unie de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.

Bescherming van je gegevens

Attached neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende interne en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde inzage, ongewenste openbaarmaking en wijziging zonder toestemming te voorkomen. Indien er zich ondanks de genomen maatregelen toch een datalek voordoet waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, neemt Attached de vereiste maatregelen en word je zo nodig daarvan in kennis gesteld.
Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, indien er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wenst over de bescherming van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld, neem dan gerust contact met ons op via .

Ondanks onze inspanningen doen er zich soms fouten voor. Mocht je vaststellen dat er in je dossier onjuiste of verouderde gegevens staan, dan zullen wij dergelijke fouten tijdig verhelpen. Indien er per abuis onjuiste informatie aan een derde is verzonden, zullen wij waar nodig de relevante wijzigingen aan die derde doorgeven.

Heb je nog vragen?

Als je ons iets wilt vragen of opmerkingen aan ons wilt doorgeven, neem dan gerust contact met ons op via .

Bijwerken van deze Privacyverklaring

Elke wijziging in onze privacynormen en informatieverwerkingspraktijken zal tijdig in deze Privacyverklaring tot uitdrukking worden gebracht. Attached behoudt zich het recht voor om op elk moment delen van deze Privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze pagina regelmatig op eventuele wijzigingen. Om vast te stellen wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, verwijzen wij je naar de wijzigingsdatum onder aan deze Privacyverklaring. Indien je op enig moment niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de diensten van Attached.

Persoonsgegevens buiten Canada en de Europese Unie

Attached kan via derden activiteiten buiten de Europese Unie en Canada verrichten. Persoonsinformatie die aan onze betalingsverwerkers wordt verstrekt, kan bijvoorbeeld buiten de Europese Unie en Canada worden opgeslagen. We werken ook met vertalers die zich buiten de Europese Unie en Canada bevinden en die de bronbestanden ter vertaling ontvangen. Je erkent en stemt ermee in dat als gevolg daarvan je persoonsinformatie in andere rechtsgebieden kan worden verwerkt, gebruikt, opgeslagen of benaderbaar is en daarmee aan de wetten van die rechtsgebieden onderworpen kan zijn. Zo kan informatie bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt naar aanleiding van valide eisen of verzoeken van overheidsinstanties, rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in andere landen.

Juridische entiteit

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van
Attached B.V.
Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Nederland
+31 70 3459401

en

Attached – Language Intelligence and Transcreation Inc.
180 John St.
Toronto, ON M5T 1X5 Canada

Laatst gewijzigd: maart 2023